Fill 1

Algemene voorwaarden

Fill 1

Donateurschap als Vriend van het MoCA

Vriend worden van het MoCA kan al vanaf € 27,50 per jaar.

Vrienden van het MoCA:
1. Hebben onbeperkt toegang tot de tentoonstellingen
2. Ontvangen bij hun eerste bezoek een voor het MoCA vervaardigde kunstdruk
3. Krijgen € 10,- korting op de tentoonstellingscatalogi
4. Ondersteunen een heel mooi initiatief
5. Worden jaarlijks uitgenodigd voor een exclusieve activiteit

Het door de Vriend van het MoCA te doneren bedrag wordt automatisch geïncasseerd van het opgegeven bankrekeningnummer. Het donateurschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
Storneren is mogelijk binnen de door de wet gestelde termijn.
Het stopzetten van dit donateurschap is mogelijk door een e-mail met ‘stop donateurschap’ te zenden naar moca@museumofcomicart.nl onder vermelding van het donateurschapnummer.
Opzegging van het donateurschap is op elk moment mogelijk. Bij een tussentijdse opzegging zal geen restitutie van het gedoneerde bedrag plaatsvinden.

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen: Definities

1.1 MoCA: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Museum of Comic Art, Bomstraat 11, te Noordwijk.
1.2 Bezoeker: een ieder die het Museum of Comic Art gebouw betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in Museum of Comic Art.
1.3 Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Museum of Comic Art.
1.4 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Museum of Comic Art.
1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.
1.7 Functionarissen van het Museum of Comic Art: Alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Museum of Comic art in opdracht van het Museum of Comic Art.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Museum of Comic Art en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het Museum of Comic Art in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Museum of Comic art

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Museum of Comic Art te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.
3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Museum of Comic Art ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Museum of Comic Art of een daartoe door het Museum of Comic Art bevoegd verklaarde instantie.
3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Museum of Comic Art, bij gebreke waarvan het Museum of Comic Art de Bezoeker de toegang tot het Museum of Comic Art kan ontzeggen.
3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het Museum of Comic Art heeft betreden.
3.5 Tickets zijn geldig tot een jaar na uitgifte.
3.6 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.
3.7 Het Museum of Comic Art is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museum of Comic Art. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

4. Verblijf in het Museum of Comic Art

4.1 Het verblijf van Bezoeker in het Museum of Comic Art is voor eigen rekening en risico.
4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Museum of Comic Art gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Museum of Comic Art gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat het Museum of Comic Art tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
4.3 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het Museum of Comic Art.
4.4 Het Museum of Comic Art is gerechtigd Bezoeker die tijdens één of meer vorige bezoeken aan het Museum of Comic Art Gebouw c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Museum of Comic Art voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Museum of Comic Art kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
4.5 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Museum of Comic Art gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Museum of Comic Art. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Museum of Comic Art Gebouw verlaat.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in het Museum of Comic Art Gebouw:
a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
d. niet roken;
e. geen etenswaren nuttigen;
f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;
g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Museum of Comic Art. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3;
h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Museum of Comic Art. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie.
5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
5.3 In het Museum of Comic Art Gebouw gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Museum of Comic Art, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Museum of Comic Art aan Bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum of Comic Art;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museum of Comic Art Gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museum of Comic Art Gebouw.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Museum of Comic Art is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Museum of Comic Art
en wel
a. tot maximaal het door de verzekeraar van het Museum of Comic Art aan het Museum of Comic Art ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
b. de ter zake van de schade door een derde aan het Museum of Comic Art uitgekeerde vergoeding.
7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Museum of Comic Art in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.
7.3 Aansprakelijkheid van het Museum of Comic Art voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. Overmacht

8.1 Als overmacht voor het Museum of Comic Art, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Museum of Comic Art niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Museum of Comic Art zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Museum of Comic Art gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door Bezoeker in het Museum of Comic Art gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de garderobe of de receptie van het Museum of Comic Art.
9.2 Het Museum of Comic Art zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Noordwijk.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Museum of Comic Art over de status van de vermeende eigenaar is het Museum of Comic Art gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan MoCA@museumofcomicart.nl.
10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

Huisregels

Iedereen die het museum bezoekt respecteert de huisregels.
• Bezoekers aanvaarden de toepasselijkheid van de gedragscode en algemene bezoekersvoorwaarden
• Toegang is alleen mogelijk met een geldig Toegangsbewijs.
• U houdt zich aan de openings- en sluitingstijden.
• Bezoekers melden zich bij de receptie.
• De instructies van het personeel worden altijd opgevolgd.
• In de besloten ruimten:
          o wordt niet gerookt
          o worden geen consumpties meegenomen of gebruikt
          o zijn huisdieren niet toegestaan.
• In het Museumcomplex is het verboden om:
          o wettelijk verboden genotsmiddelen tot zich te nemen
          o slag-, steek- of vuurwapens mee te brengen
          o vervuiling, vernieling of geluidsoverlast te veroorzaken.
          o commerciële activiteiten zonder toestemming van de directie uit te oefenen.
• Bezoekers onthouden zich van elke vorm van discriminatie, racisme of ongewenste intimiteit.
• U gaat zorgvuldig om met de eigendommen van zowel die van het museum als van de bezoekers.
• Voor eigen gebruik fotograferen / filmen is toegestaan in overleg met een functionaris. In alle andere gevallen alleen met toestemming van de directie. U hindert daarbij niet de andere bezoekers.
• U bent er zich van bewust dat er cameratoezicht is.
• U zorgt ervoor dat omwonenden geen hinder ondervinden van uw activiteit / gedrag
• Wij gebruiken uw adresgegevens alleen voor het bekend maken van eventuele wijzigingen in het programma en om u te attenderen op onze activiteiten.
• Voor alle vragen over niet genoemde zaken wendt u zich tot de receptie.
• Wie zich niet houdt aan de huisregels, kan de toegang tot het museum worden ontzegd.

Museum of Comic Art gebruikt cookies om een optimale werking van de website te garanderen en om het gebruik van de site te analyseren. Meer weten over onze cookies? Bekijk dan ons cookie beleid.
 Cookies NIET accepteren